سفارش تبلیغ
صبا

 مَاذا وَجَدَ مَنُ فَقَدَکَ    ومَاالذی فَقَدَ مَنُ وَجَدَکَ

 

دعای عرفه که برخاسته از روح طوفان زده وپرتلاطم   امام حسین علیه السلام بوده با تامل در عبارت های آن که دریای بیکرانی از عرفان است  انسان را به قله های رفیع معرفت وشناخت میرساند .

 درقسمتی از دعا امده  دریک عبارتی بسیار آتشین :

خدایا آنکه توراازدست داد  ،چه چیزی بدست اورد!؟ و آنکه تورا یافت چه چیزی رااز دست داد!؟    

طوفانی بپا کردو هستی را درگردبادش کشید ،   ....................   ماذا وجد من فقدک

 برخرمنش آتش زد و دیوانه وار خاکستر سفیدش را نظاره گر بود .....ماذا وجد من فقدک

 جامه خوددرا درید واز قفس پرید، پراضطراب وبی سکون .........ماذا وجد من فقدک

وچون از هرچه نیستی رهایی یافت ، هستی یاقت ......................ماذا وجد من فقدک

  چه دارد آنکه تورانداشت وچه یافت آنکه تورانیافت ...................ماذا وجد من فقدک

وچه ندارد انکه تورا داشت وچه نیافته آنکه تورا یافته ............... ..وماالذی فقد من وجدک

چون اورادید، شناخت ودرکنارش ارامید   وبه خواب رفت  ،خوابی شیرین ، بی خبر از هرچه نیست

خوابی عین بیداری و بیداری عین خواب   ، خواب است وغافل از هرچه غیراز اوست و بیدارو هوشیار است به او.......................................  ما الذی فقد من وجدک   

چون بانک اذان وندای آسمان و فراخوان ا نسان  فرارسد  ، خسته وافسرده  بادلی شکسته می آیم بسویش بازبانی  ستوده میسرایم  نغمه ی عشق ،

           مَاذا وَجَدَ مَنُ فَقَدَکَ    ومَاالذی فَقَدَ مَنُ وَجَدَکَ

    خدایا آنکه توراازدست داد چه چیزی بدست آورد!؟ و آنکه تورا یافت چه چیزی رااز دست داد!؟   
تاریخ : یکشنبه 86/10/2 | 12:4 صبح | نویسنده : سعید | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
l>