سفارش تبلیغ
صبا

 

    گرچه تصویرش در چشم تنگم نگنجد ولی گفته جایش در دل است،     

                              جایم را خالی کن تا بیام ودردلت سکنی گزینم

 جوینده یابنده است  ، گردش فلک فرصتی است برای یافتن یار ودررکاب او سیر معنا کردن . (لیس للانسان الاماسعی )

                            کجا رامیتوان یافت که رد پایت نباشد  و درکدامین نفس ،بوی دل انگیزت به مشامم نرسید

                   گرچه رخت هویدا نیست  ولی صدای پای آمدنت  به گوشم میرسد .

           کمکم کن تاشرط عاشقی را به جاآورم ، تا آمدنت     ....تا رفتنم

 

           مدعی عشقمو عاشقی، ولی توخود از من عاشقتری و سرآغاز عشقی و معلم عشق

               

                      درجایی که مرا به بهایی اندک نخرند تو خریدار منی .

          سرتاپای وجودم ازازل بیمار عشق توست واگراز می اغیار بنوشد درمانی نخواهد یافت  .

            هرچند دیگران مرابه فراموشی تو تشویقم میکنند ولی اگر یادت از ذهنم برود از دل بیرون نخواهد رفت

    مُهر مهر تو بردلم خورده  ، دیگران به آن ادعایی نیست .و آنقدر بزرگ است مهر تو

                              بزرگتر از همه ی بی مهریهای من .

 
تاریخ : جمعه 86/9/9 | 11:22 صبح | نویسنده : سعید | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
l>